ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ The 33rd TIChE Conference ประจำปี 2567 (TIChE2024) ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม หัวหน้าภาควิชาฯ

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาวิทยากรและส่งเสริมจัดการขยะที่ต้นทาง ในหัวข้อ “โลกเดือด เรื่องใหญ่ เรื่องใกล้ตัวทุกคน”
มีนาคม 9, 2024
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ Meijo University เข้าเยี่ยมชมอาคาร ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน
มีนาคม 12, 2024