วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ Meijo University เข้าเยี่ยมชมอาคาร ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ The 33rd TIChE Conference ประจำปี 2567 (TIChE2024) ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม หัวหน้าภาควิชาฯ
มีนาคม 9, 2024
RMUT TALK สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรพษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการคลินิกวิชาการ การใช้ AI เพื่อการจัดการเรียนการสอน
มีนาคม 13, 2024