หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาวิทยากรและส่งเสริมจัดการขยะที่ต้นทาง ในหัวข้อ “โลกเดือด เรื่องใหญ่ เรื่องใกล้ตัวทุกคน”

“การอบรมบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” โดย คุณฌาร์ม โอสถานนท์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกาย และการเคลื่อนไหวที่สมาร์ทและสง่างาม การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและหยุดการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น บนโลก Social Media
มีนาคม 9, 2024
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ The 33rd TIChE Conference ประจำปี 2567 (TIChE2024) ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม หัวหน้าภาควิชาฯ
มีนาคม 9, 2024