รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำ ปีการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และปรึกษางานวิจัยด้านการประหยัดพลังงาน กังหันลม และพลังงานแสงอาทิตย์ แนวโน้มเทคโนโลยี ด้านพลังงานในอนาคต
มิถุนายน 17, 2022
รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ถวัลย์ เทียนทอง และทีมวิศวกรซ่อมบำรุงจากสายการบินไลอ้อนแอร์ไลน์ เข้าเยี่ยมชม อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน
มิถุนายน 23, 2022