รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำ ปีการศึกษา 2564