ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างของอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT จำนวน ๗๕ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 18, 2022
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร
มีนาคม 22, 2022