ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างของอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT จำนวน ๗๕ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าภาควิชา
มีนาคม 18, 2022
แจ้งเปลี่ยนแปลงบริษัทที่ดูแลประกันอุบัติเหตุ ปี 2564
มีนาคม 22, 2022