บริษัท พีเอ เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รับสมัครวิศวกร
มีนาคม 15, 2022
ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างของอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT จำนวน ๗๕ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 18, 2022