ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร