รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนานโยบายและส่งเสริมการดำเนินการออกแบบพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ และดูงานทางด้านวิชาการ
ธันวาคม 15, 2022
รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน International Symposium on Advanced Vehicle Technology ครั้งที่ 5 (ISAVT 2022)
ธันวาคม 16, 2022