การประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.) ครั้งที่ 3/2565

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof. A.M. Kannan จาก Arizona State University, USA ในการเดินทางเข้าพบเพื่อหารือและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ธันวาคม 6, 2022
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES 2022)
ธันวาคม 10, 2022