ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเคมีได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร Journal of Environmental Chemical Engineering ฉบับที่ 12 ปี 2024 ซึ่งเป็นวารสารในกลุ่ม Q1 Scopus

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท Nissin Electric (Thailand)
ธันวาคม 22, 2023
หัวหน้าภาค และคณะอาจารย์ของวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ยินดีต้อนรับคณะวิสหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตรกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน จังหวัดปทุมธานี ได้เข้ามาศึกษาดูงานและขอปรึกษาด้านกระบวนการผลิตสิ่งทอ  
ธันวาคม 25, 2023