หัวหน้าภาค และคณะอาจารย์ของวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ยินดีต้อนรับคณะวิสหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตรกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน จังหวัดปทุมธานี ได้เข้ามาศึกษาดูงานและขอปรึกษาด้านกระบวนการผลิตสิ่งทอ  

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเคมีได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร Journal of Environmental Chemical Engineering ฉบับที่ 12 ปี 2024 ซึ่งเป็นวารสารในกลุ่ม Q1 Scopus
ธันวาคม 25, 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ที่ชนะการประกวด RMUTT STARTUP CONCEPT IDEA PITCHING
ธันวาคม 25, 2023