รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
พฤษภาคม 13, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University
พฤษภาคม 16, 2024