คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 จังหวัดปทุมธานี เพื่อประชุมหารือการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2568
พฤษภาคม 3, 2024
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University
พฤษภาคม 15, 2024