ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสําหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี จํานวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 2

งานประชาสัมพันธ์
มีนาคม 4, 2021
แจ้งปิด อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารเรียน
เมษายน 21, 2021