ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิชาการ และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ