คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชาติ ค้าทางชล และ ผศ.ดร.ภัสสริญญา พุ่มพวง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ และ ผศ.ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ เป็นตัวแทนนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและเจรจาจับคู่นักวิจัยในการต่อยอดและพัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Smart Value Creation 2024
พฤษภาคม 27, 2024
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดทำบุญเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
พฤษภาคม 27, 2024