ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ และ ผศ.ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ เป็นตัวแทนนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและเจรจาจับคู่นักวิจัยในการต่อยอดและพัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Smart Value Creation 2024

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าการอบรม หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม การบินของประเทศไทย Basic Sheet Metal Repair Training
พฤษภาคม 27, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชาติ ค้าทางชล และ ผศ.ดร.ภัสสริญญา พุ่มพวง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พฤษภาคม 27, 2024