นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ ด้านวิทยาศาสตร์จะเทคโนโลยี เรื่อง การศึกษาสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม ระดับภาคกลางตอนบน