นักศึกษาฝึกงาน ที่มีผลงานดีเด่นของบริษัท ได้เดินทางโดยสายการบิน ไปฝึกงานทางด้าน Line Maintenance ที่สถานีย่อย ท่าอากาศยานเชียงใหม่