นักศึกษาฝึกงาน ที่มีผลงานดีเด่นของบริษัท ได้เดินทางโดยสายการบิน ไปฝึกงานทางด้าน Line Maintenance ที่สถานีย่อย ท่าอากาศยานเชียงใหม่

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
กุมภาพันธ์ 1, 2023
สัมภาษณ์ชิงทุน Erasmus+ ของนักศึกษาชั้นปีที่3 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ เพื่อไปสหกิจศึกษาที่ Technical University of Liberec (TUL) ณ.สาธารณรัฐเช็ก
กุมภาพันธ์ 3, 2023