สัมภาษณ์ชิงทุน Erasmus+ ของนักศึกษาชั้นปีที่3 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ เพื่อไปสหกิจศึกษาที่ Technical University of Liberec (TUL) ณ.สาธารณรัฐเช็ก

นักศึกษาฝึกงาน ที่มีผลงานดีเด่นของบริษัท ได้เดินทางโดยสายการบิน ไปฝึกงานทางด้าน Line Maintenance ที่สถานีย่อย ท่าอากาศยานเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 3, 2023
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก และ ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กุมภาพันธ์ 3, 2023