คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย ฐิติกร วงศ์เลื่อน สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร. สุภา จุฬคุปต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ ดร. นารีรัตน์ จริยะปัญญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Medel and Special Award