พิจารณาผลงานทางวิซาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่2/2566 วันที่ 17 มกราคม 2566

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือด้านวิชาการ
มกราคม 16, 2023
ความร่วมมือ ด้านวิชาการและงานวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรคณะวิตวกรรมศาสตร์ ด้านการเขียนบทความวิชาการ
มกราคม 17, 2023