ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน กรณีพิเศษ