รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
จ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน กรณีพิเศษ
พฤษภาคม 1, 2023
โครงการกลยุทธ์การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐาน
พฤษภาคม 1, 2023