คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ (RMUTT-PSF) รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2
มีนาคม 5, 2024
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติวัสดุและฮาร์ดแวร์สำหรับอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT จำนวน 44 รายการ
มีนาคม 6, 2024