คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ (RMUTT-PSF) รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2

หลักสูตรฝึกอบรม “หลักสูตรการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง” รุ่นที่ 1
กุมภาพันธ์ 29, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการคลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 
มีนาคม 5, 2024