รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณาจารย์ และผู้นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมระบบราง ศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศทางวิชาการ สถาบันการบินแห่ง มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ นักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสาร Scopus Tier 1 และมอบทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 4.00 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
มกราคม 23, 2024
ผศ.ณัฐ แก้วสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และนักศึกษา เข้าเยี่ยมและขอบคุณ นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทิดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มกราคม 26, 2024