รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ นักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสาร Scopus Tier 1 และมอบทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 4.00 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 4.00 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
มกราคม 23, 2024
รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณาจารย์ และผู้นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมระบบราง ศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศทางวิชาการ สถาบันการบินแห่ง มทร.ธัญบุรี
มกราคม 24, 2024