คณะอาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ ประยุกต์ ต่อยอด อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล TOP Premium Product ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์สถาบันการบินแห่งมทร.ธัญบุรี (ศูนย์เครือข่าย EEC ด้านอากาศยาน) เพื่อส่งเสริมการศึกษา
มกราคม 18, 2024
“หลักสูตรคนละครึ่ง” สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการที่มีห่วงโซ่อุปทานในพื้น EEC ศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
มกราคม 18, 2024