“หลักสูตรคนละครึ่ง” สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการที่มีห่วงโซ่อุปทานในพื้น EEC ศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

คณะอาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ ประยุกต์ ต่อยอด อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล TOP Premium Product ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
มกราคม 18, 2024
รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ระยะที่ 1 รุ่นที่ 1
มกราคม 18, 2024