รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ระยะที่ 1 รุ่นที่ 1

“หลักสูตรคนละครึ่ง” สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการที่มีห่วงโซ่อุปทานในพื้น EEC ศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
มกราคม 18, 2024
ตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และตัวแทนคณะอาจารย์ มทร.ธัญบุรี ได้เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ Tampere University of Applied Sciences.
มกราคม 18, 2024