โครงการกลยุทธ์การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐาน