บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ” ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2