บรรยายหัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ” ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ในโครงการปัจฉิมนิเทศและปรับวิสัยทัศน์