ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์พงษ์ คงพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ พร้อมด้วย ดร.นรรจพร เรืองไพศาล และ ดร.สุชาลิณี มธุรสมนตรี ประชุมหารือ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง