รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Mr.Takashi Umeki จากบริษัท Nanobest และ Mr.Masatomo Suzuki จากบริษัท Nakusul ประเทศญี่ปุ่น