การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร ในการมาประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง และงานไฟฟ้าสื่อสาร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

Comments are closed.