ครุภัณฑ์สำนักงานประจำศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี จำนวน 9 รายการ ของศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ครุภัณฑ์สำนักงานประจำศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี จำนวน 9 รายการ ของศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

หัวข้อ pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์สำนักงาน 9 รายการ
3. ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา 850400 ปิโตร
ใบราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน 9 รายการ ศูนย์ป
4. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 850400 ปิโตร

 

Comments are closed.