ประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562