ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (โดยอนุโลม) และมีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ

  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านช่างทุกสาขา
  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านพาณิชการทุกสาขา
  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

3.1 สำเนา Transccript 1 ฉบับ

3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 3×4 ซม. 1 รูป

3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3.5 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

4. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งให้ทราบภายหลังจึงประกาศให้ทรายโดยทั่วกัน

ปรกาศกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Comments are closed.