การประชุมสรุปผลการเข้าร่วมโครงการวิชาการและชมนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

การประชุมสรุปผลการเข้าร่วมโครงการวิชาการและชมนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

การประชุมสรุปผลการเข้าร่วมโครงการวิชาการและชมนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ให้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ. สมศักดิ์ แก่นทอง โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 ราย ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทองกวาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 ราย ได้แก่

 1. นางสาวปวีณา พลัดพราก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 2. นางสาวละอองทิพย์ ยุวรรณศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 3. นางสาวกาญจนา ลอยทะเล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 4. นายวิทวัฒน์ จันรุน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 5. นางรัตติญา มะกะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 6. นางสาวกัลยาณี ศรีวารินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 7. นางสาวณัฎฐา สมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 8. นายธนะเกียรติ รวีวงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 9. นายชเนรินทร์ รักสัตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 10. นายสมศักดิ์ ศรีป่าหมาก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 11. นายนิรุตย์ แซ่โง้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 12. นายธีรภัทร์ จูอี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 13. นายบรรจง ภูคะฮาต ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
 14. นายมณเฑียรชัย กลั่นบุบผา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 15. นายสุรพงษ์ รักพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 16. นางสาววริศชยา รุ่งเรือง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 17. นายกันตณัฐ สุวพิศ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 18. นายสมหมาย แก้วมา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 19. นายศิรอเมศ น้อยเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

Comments are closed.