นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าดูงานการออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115/22kV รังสิตใต้ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ประกวดราคาซื้อชุดวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ลูกสูบตามมาตรฐาน CAAT จำนวน ๕๙ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 16, 2024
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับสำนักงานการวิจัย และพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านอากาศยาน EV และด้านระบบราง
กุมภาพันธ์ 19, 2024