รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับสำนักงานการวิจัย และพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านอากาศยาน EV และด้านระบบราง

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าดูงานการออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115/22kV รังสิตใต้ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
กุมภาพันธ์ 19, 2024
รศ.ดร.ศิริชัย แดงเอม รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ระยะ ที่1
กุมภาพันธ์ 19, 2024