รศ.ดร.ศิริชัย แดงเอม รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ระยะ ที่1

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับสำนักงานการวิจัย และพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านอากาศยาน EV และด้านระบบราง
กุมภาพันธ์ 19, 2024
รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2567 พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
กุมภาพันธ์ 20, 2024