ประกวดราคาซื้อชุดวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ลูกสูบตามมาตรฐาน CAAT จำนวน ๕๙ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผศ.ดร. ประชุม คำพุฒ ผศ.ดร. ณรงค์ชัย โอเจริญ  และผศ.สุคม ลิปิเลิศ ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ผศ. สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการ รีไซเคิลขยะพลาสติก
กุมภาพันธ์ 14, 2024
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าดูงานการออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115/22kV รังสิตใต้ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
กุมภาพันธ์ 19, 2024