ผศ.ดร. ประชุม คำพุฒ ผศ.ดร. ณรงค์ชัย โอเจริญ  และผศ.สุคม ลิปิเลิศ ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ผศ. สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการ รีไซเคิลขยะพลาสติก

นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ชั้นปีที่3 ชนะเลิศการประกวด RMUTT Young StartUp Fund 2024 พร้อมได้เงินรางวัลเป็นทุนสนับสนุนต่อยอดทำแผนธุรกิจจำนวน 60,000 บาท
กุมภาพันธ์ 14, 2024
ประกวดราคาซื้อชุดวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ลูกสูบตามมาตรฐาน CAAT จำนวน ๕๙ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 16, 2024