ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วลัญช์รัก พุ่มชลิต ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง และ ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่นประจำกลุ่ม Iedustrial Education (IED)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ และคุณประสาน ไชยแสนฤทธิ์ ที่ได้รับรางวัล TRM Poster Award
กรกฎาคม 12, 2022
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชวลิต อินปัญโญ ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์ อ.เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ และ ผศ.ดร.พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่นประจำกลุ่ม Technology and Innovation (Tin)
กรกฎาคม 18, 2022