คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม ที่ได้รับคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับหน่วยงานสายวิชาการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

OPENHOUSE ENGINEERING RMUTT 2024 | ENGRMUTT
ธันวาคม 7, 2023
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT/EASA จำนวน ๗๓ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 8, 2023