การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเปิดบ้านราชมงคล (Open House) ประจำปี 2566
พฤศจิกายน 9, 2023
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยื่อน Sichuan Vocational and Technical College เพื่อลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่าง 2 สถาบัน
พฤศจิกายน 14, 2023